دستورالعمل ايمنی کار با دريل دستی

انواع دریل مخصوصا دریل شارژی یکی از وسایل پرکاربردی است که در بسیاری از امور باید از استفاده شود. اما این دستگاه همانقدر که کاربردی است در صورت رعایت نکردن نکات ایمنی میتواند خطرآفرین هم باشد. در این پست به نه نکته مهمی که باید هنگام استفاده از دریل به آن ها توجه کرد اشاره میکنیم.

211868885-5856757991

1 )تيغ مته دریل را خواه در حالت چرخش ویا ثابت، رو به خود و سایر همكاران نگيرید .

2 )براي سفت نمودن مته در سه نظام، دریل را به بدن خود نچسبانيد.

3 )فقط در موارد استفاده دستگاه را در حالت روشن قرار دهيد.

4 )در هنگام کار با دریل، دگمه آستين لباسكار خود را ببندید و از لباسهایي کهه داراي آسهتين بدنهد و گ هاد هسهتند و یها روپوشكار استفاده نكنيد.

5 )استفاده از شال گردن هنگام دریل کاري اکيدا ممنوع ميباشد.

6 )هنگام سوراخكاري، دریل را با هر دو دست نگه دارید و از دستگيره کمكي دریل حتما” استفاده نمائيد.

7 )هههنگام بدند نمودن دریل از دسههتگيره اي که کديد دسهتگاه روي آن نبهش شهده اسهت ، اسهتفاده نكنيهد واز دسهتگيره کمكي آن استفاده کنيد.

8 )هنگام سوراخكاري از نگه داشتن قطعه کار بوسيده دست، قرار دادن آن در زیر پا ویا نگه داشتن قطعه توسط همكارتان اکيدا خودداري کنيد و باید آنرا در بين فك هاي گيره، روي ميزکار محكم کنيد.

9 )در هنگام دریل کاري از عينك ایمني حتما” استفاده کنيد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *